Panou informativ

REGULAMENT  privind prestarea serviciilor de creditare în cadrul O.C.N. REAL CREDIT S.R.L.


OCN “Real Credit” SRL își desfășoară activitatea în temeiul prezentei legi nr.1 din 16.03.2018 și al altor acte normative, în baza actului de constituire și a altor regulamente interne.

La desfășurarea activității O.C.N. “Real Credit” SRL se respectă prevederile Legii nr. 202/2013 privind contractele de credit pentru consumatori și ale legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului.

O.C.N “Real Credit” SRL îşi elaborează regulamentul intern privind prestarea serviciilor stabilind reguli care se referă cel puțin la modul de evaluare a bonității beneficiarului, la criteriile și condițiile de prestare a serviciilor, inclusiv la dezvăluirea componentelor costului total al serviciului, a modului de calcul al penalității, al ratei dobînzii precum și la modalitățile de garantare de către client a rambursării la scadență a împrumutului. 

Operațiunile de prestare a serviciilor de către O.C.N. “Real Credit” SRL se consemnează în documente contractuale din care rezultă clar toate condițiile operațiunilor respective.

 

1. OBIECTUL REGULAMENTULUI

  1. Împrumutătorul este o organizaţie de creditare nebancară cu activitate în domeniul acordării Împrumuturilor pentru persoane fizice. Acest Regulament stabilește termenii și condițiile în baza cărora Imprumutatorul se obligă să dea în proprietate imprumutatului mijloace bănești în mărimea și in condițiile prevăzute de prezentul contract,iar inprumutatul se obligă să primească și să restitue Imprumutatorului suma imprumutului inclusiv dobinda și comisioanele prevazute de prezentul contract.

  2. Informaţia înscrisă de către Împrumutat în cadrul Cererii de Împrumut corespunde adevărului este completă şi exactă, precum şi faptul că datele personale incluse în Contractul de Împrumut sunt exacte;

  3. Împrumutatul confirmă dreptul Împrumutătorului să verifice veridicitatea informaţiei prezentate la completarea cererii prin toate mijloacele legale posibile, să furnizeze/acceseze informaţia despre Împrumutat şi istoria creditară a Împrumutatului pentru a colecta, înregistra, organiza, stoca, păstra, restabili, adapta ori modifica, extrage, consulta, utiliza, dezvălui prin transmitere, a da publicităţii, disemina sau în orice alt mod, alătura ori combina, bloca, şterge sau distruge datele cu caracter personal al Împrumutatului, către unul sau mai multe Birouri Istoriilor de Credit, către bănci, către Compania de Colectare a Datoriilor INCASO „Infodebit”, către „InfoCredit” sau către alte structuri similare;

  4. OCN “Real Credit” SRL furnizează consumatorului un model de informaţii standard, în baza clauzelor şi a condiţiilor de creditare oferite de către Împrumutător, informaţiile necesare care să îi permită Împrumutatului să compare mai multe oferte pentru a putea lua o decizie informată cu privire la eventuala încheiere a unui contract de împrumut. Informaţiile precontractuale sînt furnizate verbal înainte ca un consumator să încheie un contract de împrumut sau să accepte o ofertă.

Informaţiile standard cuprind:

 1. tipul de împrumut;

 2. numele/denumirea şi domiciliul/sediul Împrumutătorului;

 3. suma creditului;

 4. termenul creditului;

 5. data scadentă a împrumutului;

 6. dobânzi și penalitați aferente împrumutului


 

2. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ÎMPRUMUTĂTORULUI

  1. Împrumutatorul se obligă sa pună la dispoziția Împrumutatului împrumutul în condițiile și valoarea prevăzută de prezentul Contract.

  2. Împrumutatorul are dreptul să verifice respectarea condițiilor în care a fost acordat creditul, totodată are dreptul să solicite prezentarea informației suplimentare pe care o considera necesară pentru a se asigura de veridicitatea datelor furnizate de Împrumutatului.

  3. Împrumutatorul poate reduce sau anula împrumutul aprobat dacă Debitorul a furnizat date nereale.

  4. Împrumutatorul poate solicita achitarea împrumutului înainte de data scadență în următoarele cazuri:

- împrumutatul nu respectă destinația împrumutului;

- împrumutatul are o situație precară sau compromisă;

- împrumutatul este în incapacitate de plată.

  1. În cazul declarării creditului scadent imediat, Împrumutatul rămine direct răspunzător pentru toate consecințele financiare directe sau indirecte antrenate de exigibilitatea anticipată a creditului.

  2. Neexecutarea de către Împrumutator a oricarui drept prevăzut în prezentul contract ori de legislația în vigoare sau exercitarea lui cu întîrziere nu poate fi considerată ca o renunțare a Împrumutatorului la acest drept potrivit prezentului contract.

  3. Nesolicitarea de către creditor a oricărui document prevăzut de prezentul contract nu constitue o renunțare la acest drept. Creditorul își rezervă dreptul de a cere oricînd prezentarea documentelor și a declaraților prevăzute în contractul de credit, pînă la plata integrală a tuturor sumelor datorate de Împrumutat.

  4. Împrumutatorul nu preia riscul de forțaă majoră și nu răspunde de autenticitatea documentelor prezentate de Împrumutat.

  5. Împrumutatorul are dreptul să rezilieze contractul de credit înainte de termen în cazul încălcării condițiilor prezentului contract de către Împrumutat.

  6. Împrumutatorul are dreptul de a calcula dobînda, comision de prelungire a termenului contractului și penalități pînă la executarea integrală a Contractului.

  7. În cazul executării silite conform hotărîrii instanței judecătorești,din momentul emiterii hotărîrii pînă la executarea finală, se calculeaza dobinda aferentă a Creditului.

  8. În cazul insuficienței de resurse financiare, Împrumutatorul este in drept de a suspenda unilateral acordarea creditului.

  9. Împrumutatorul este în drept să informeze Împrumutatul despre plățile și datoriile aferente contractului de credit, produsele și serviciile comerciale prestate de Creditor, folosind orice sursa de informare, scrisori, telefon mobil, telefon fix, poșta electronică, sms, etc.


 

3. DECLARAŢII ŞI GARANŢII

  1. Împrumutatul declară pe propria răspundere şi garantează următoarele:

- deţine capacitate juridică deplină şi împuternicirile necesare de a încheia, a-şi asuma şi executa obligaţiile izvorîte din prezentul contract;

- informaţia înscrisă de către Împrumutat în Cerere corespunde adevărului şi este completă;

- Împrumutatul permite Împrumutătorului să verifice veridicitatea informaţiei prezentate la complectarea cererii prin toate mijloacele legale posibile;

- prin semnarea cererii şi a prezentului contract, Împrumutatul îşi exprimă voinţă certă şi necesită de a respecta obligaţiile asumate;

- Împrumutatul a fost pe deplin informat cu privire la condiţiile prezentului contract (în special cu privire la dobîndă şi comision), precum şi despre faptul că aceste condiţii sunt rezonabile şi sunt proporţionale cu riscul şi cheltuielile asumate de Împrumutător precum şi cu drepturile şi obligaţiile sale ce izvorăsc din prezentul contract.

- Împrutatul se obligă neîntîrziat să informeze împrumutătorul asupra apariției unor situații de care după părerea sa, ar putea afecta nefavorabil capacitatea sa de a-și îndeplini obligațiile asumate în baza contractului.

 

4. CONDIŢIILE ACORDĂRII IMPRUMUTULUI

  1. Acordarea creditului se efectuează prin transmiterea banilor în numerar la sediul Împrumutătorului.

  2. Creditul se acordă cu o dobîndă fixă sau variabila dupa caz conform contractului. Dobînda fixă rămîne neschimbată pe toată perioada creditării, ceea ce dă posibilitate Împrumutătorului să cunoască din momentul încheierii prezentului Contract care v-a fi suma totala acumulată împreună cu dobînda, pe care v-a fi nevoit să o ramburseze la finele acestuia(scadență).

  3. Toate aceste conditii, sunt relectate mai pe lung in anexa nr. 1 al prezentului Regulament.

5. Evaluarea bonității clientului

Înainte de încheierea unui Contract de credit, Organizația evaluează bonitatea clientului pe baza unui volum de informaţii obţinute de la client şi după caz, pe baza consultării bazelor de date relevante.

Pentru a purcede la evaluarea bonității clientului, ultimul are obligația de a prezenta informații veridice necesare prestării serviciului.

Evaluarea bonității clientului poate include o parte sau toți pașii descriși mai jos:

- capacitatea de plată a debitorului bazată pe evoluţia istorică financiară în cadrul

Organizației;

- verificarea cel puțin conform vizei de reședință a solicitantului la instanța de judecată competentă, pe site-ul www.instante.justice.md, introducînd numele și prenumele. Dacă viza de reședință este alta decît mun. Chișinău, clientul se verifică neapărat și la Judecătoria Chișinău. În cazul în care numele sau prenumele conține diacriticele ă, î, ș, ț, se verifică repetat înlocuind cu literele a, i,s, t. Obligatoriu, conform principiului menționat se verifică și toți fidejusorii. În cazul în care clientul are litigii penale, contravenționale (dacă este cazul), civile privind executarea obligațiilor sau încasareadatoriei etc., cererea poate fi respinsă imediat fără verificarea după criteriile ulterioare.

- verificarea informației referitoare la bunurile cadastrale pe care solicitantul indică că îi aparțin sau în care deține cotă parte, pe site-ul www.asp.gov.md. În cazul în care asupra bunului sunt stabilite interdicții de către executorii judecătorești, cererea poate fi respinsă imediat fără verificare după criteriile ulterioare. Dacă bunul este grevat cu ipotecă la alți creditori, se verifică detaliat capacitatea de plată a unui nou credit și se consultă asupra aprobării cu administratorul Organizației.

- în cazul în care clientul menționează că activează în calitate de angajat, se verifică statutul de asigurat în cadrul sistemului de asigurări obligatorii de asistență medicală, pe site-ul www.cnam.md. Dacă statutul este neasigurat, beneficiarul nu activează și trebuie să prezinte dovada altor venituri sau alte garanții.

- verificarea în baza de date a Birourilor Istoriilor de Credit. Pentru această verificare,

clientul și fidejusorul / fidejusorii va/vor semna un consimțământ prin care își exprimă acordul de a fi verificat în baza de date a Birourilor respective,precum și își dă acordul ca Organizația să transmită informația referitor la obligațiile sale financiare, ce decurg din contractul de credit încheiat cu Organizația.


 


 

6. MODUL Şl TERMENELE DE EFECTUARE A PLĂŢILOR

6.1 Împrumutătorul, în baza cererii scrise a Împrumutatului, în urma examinării datelor indicate în cerere acordă ultimului un împrumut în mărimea indicată în cerere.

6.2 Termenul limită de rambursare a tuturor plăților aferente prezentului Contract se fixează la o data fixa, si de obicei este data semnarii contractului, iar luna si anul este in functie de perioada solicitata de Imprumutat.

6.3 Locul executării prezentului Contract este locul semnării Contractului de Împrumut, care se consideră a fi adresa juridică a Împrumutătorului.

6.4 La solicitarea în scris a Împrumutatului, creditul v-a putea fi rambursat înainte de scadență numai în cazul achitarii complete a datoriilor la zi și cu acordul Creditorului.

6.5 În perioda acțiunii prezentului contract, daca părțile nu convin altfel se utulizează următoarea succesiune a părților pentru achitarea datoriei creditului:

 

 1. Penalitate pentru ne plata la scadență a creditului;

Dobînda aferentă împrumutului,

 1. Datoria de bază a creditului;

 2. În cazul adresării în instanța de judecată pentru executarea silită a hotărîrii judecătorești – se v-a calcula si dobînda de întîrziere în conformitate cu art. 619 și 585 Cod civil al R.Moldova și se v-a percepe de la Debitor taxa de stat și alte cheltuieli de judecată.

 

7. DOBÂNZI SI PENALITĂȚI DE ÎNTÂRZIERE

Pe perioada executarii prezentului regulament se vor percepe/opera umatoarele dobinzi sau penalitati:

 

 

  1. Dobânda aferenta sumei împrumutului este fixa si indispesabila de suma împrumutului acordat. Suma dobânzii se calculeaza prin aplicarea ratei dobânzii la împrumut, începind cu ziua acordarii îprumutului și pâna la ziua achitării integrale a lui. Dobânda pentru Împrumutul acordat se calculeaza si se achita lunar, si este în marime procentuala (pentru fiecare suma este diferita) din suma Împrumutului acordat, fiind exprimata in lei(MDL). Suma totală a dobânzii este indicata în anexa Nr. 1 a Regulamentului care este parte integranta a prezentului Regulament. Dobânda se va achita la data si în marimea indicata la Anexa Nr.1 a prezentului regulamen. În caz de achitare integrală anticipată a împrumutului se va calcula și se va achita dobînda lunară doar pîna la luna în care s-a facut achitarea integrala a împrumutului.

  2. Dobânda anuală efectivă((DAE), Este costul total al Împrumutului exprimat ca procentaj anual din valoarea totală a Împrumutului. DAE vă ajută sa faceti comparatie între diferite oferte) a împrumutului este egala, pe o perioada de un an, cu valoarea actuală a tuturor angajamentelor (trageri, rambursari si costuri), viitoare sau prezente, convenite de Împtumutător si Împrumutat.

Prin lege formula de calcul a DAE este urmatoarea: unde:

X- este DAE; m- este numărul ultimei trageri;k-este numărul unei trageri, astfel 1 ≤ k ≤ m;Ck-este valoarea tragerii k;tk-este intervalul, exprimat în ani şi fracţiuni de an, dintre data primei trageri şi data fiecărei trageri ulterioare, astfel t1 = 0;m'- este numărul ultimei rambursări sau al costurilor suportate;l-este numărul unei rambursări sau al costurilor suportate;Dl-este valoarea unei rambursări sau a costurilor suportate;Sl-este intervalul, exprimat în ani şi fracţiuni de an, dintre data primei trageri şi data fiecărei rambursări sau costuri suportate.

  1. Penalitatea este stabilită conform art. 624-630 Cod civil (Legea nr.1107/06.06.2002) și prezentului Contract de Împrumut, calculată suplimentar oricărei plăți, inclusiv oricărei dobînzi sau oricărei dobînzi de întîrziere, calculată pentru neexecutarea obligației în modul corespunzător,inclusiv pentru neexecutarea la timp a obligației sau pentru determinarea rezilierii anticipate a contractului de împrumut în legătura cu neexecutarea corespunzătoare a obligațiilor.

  2. În situația în care Împrumutatul (Debitorul) nu rambursează împrumutul, parțial sau total, în termen, Împrumutătorul (Creditorul) are dreptul să solicite de la Împrumutat, iar Împrumutatul este obligat să plătească o penalizare pentru întîrziere (pentru neexecutarea la timp a obligației), care este de 0,04%(zero întreg și zero patru procente) din suma restantă pentru fiecare zi de întîrziere, indiferent de suma datoriei, pînă la momentul achitării complete a datoriei. Imprumutatorul isi rezerva dreptul de a reduce costul total al penalitatilor în cazul in care se ajunge la un careva acord cu Imprumutatul.

  3. Platile efectuate de Imprumutat în cazul intirzierii vor fi aplicate in urmatoarea ordine a prioritatii: in primul rind asupra penalitatilor pentru ne plata la scadenta, dupa care urmeaza dobinda aferenta imprumutului si in ultimul rind asupra sumei imprumutate.

  4. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin prezentul Contract, Părţile contractante poartă răspundere conform prevederilor legislaţiei în vigoare a R.M.

  5. În cazul în care, Împrumutatul, după semnarea prezentului Contract, nu va ridica mijloacele băneşti împrumutate în suma prevăzută în cerere, Împrumutătorul are dreptul să rezilieze Contractul de Împrumut unilateral fără a restitui comisionul de acordare achitat la semnarea prezentului Contract.

  6. În ziua următoare a datei scadente, Împrumutătorul va anunţa prin intermediul mesajului scurt (SMS), , la numărul de mobil al Împrumutatului indicat în Cerere, despre întîrzierea restituirii plăţilor restante şi penalitatea acumulată, inclusiv cheltuielile suportate cu notificarea dată.

  7. Din ziua 2-a pînă în ziua 5-ea de la data întîrzierii cu plata, Împrumutătorul îl va anunţa la telefon pe Împrumutat, , despre faptul omiterii datei scadente şi obligaţia de a rambursa plăţile restante, împreună cu penalităţile acumulate şi cheltuielile suportate în legătură cu notificarea.

  8. În ziua a 5-ea din data scadentă omisă, Împrumutătorul va expedia la adresa Împrumutatului o notificare de achitare, prin scrisoare cu aviz de recepţie, în sumă de 20 (douăzeci) lei scrisoarea, precum şi îl va înştiinţa despre expedierea notificării şi mărimea penalităţilor restante, împreună cu penalităţile acumulate şi cheltuielile suportate în legătură cu notificarea, prin intermediul mesajului scurt (SMS).

  9. În ziua a 7-ea din data scadentă omisă, Împrumutatorul va fi notificat de către persoanele împuternicite de Împrumutător, prin ieşirea la domiciliul, locul de trai, şl/sau locul de muncă despre omiterea termenului de rambursare a împrumutului, suma plăţilor restante, inclusiv penalităţile şi cheltuielile suportate. Fiecare ieşire la faţa locului se va taxa în mărime de 100 (una sută) lei, sumă care va fi incasată de la Împrumutat.

  10. Dacă în termen de 10 zile din data scadentă omisă, Împrumutatul nu va achita suma scadentă, Împrumutătorul este în drept să înainteze către instanţa de judecată, acţiune în ordonanţă pentru a incasa forţat suma împrumutului, inclusiv dobоnda calculată, penalităţile aferente, cheltuielile suportate pentru înştiinţare, taxa de stat şi cheltuielile pentru serviciile juridice în mărime de 1500 (o mie cinci sute) lei, caz în care Împrumutatul se obligă să nu atace hotărîrea de incasare pronunţată de instanţa de judecată.

  11. În caz de neexecutare sau executare necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin prezentul Contract Părţile vor înainta o acţiune în instanţa de judecată competentă pentru incasarea forţată a datoriilor.


 

8. RESPONSABILITATEA ŞI ACŢIUNILE PĂRŢILOR ÎN CAZ DE

NEACHITARE A PLĂȚILOR

8.1 Plata curentă se considera neplătită de către Împrumutat, în cazul cînd la data plăţii curente în contul Împrumutătorului lipsesc mijloacele băneşti ce trebuiau achitate de către Împrumutat.

8.2 Plata curentă se v-a considera plătită parţial de către Împrumutat, în cazul cînd la data plăţii curente este achitată o sumă mai mică decît cea stabilită.

8.3 În cazul cînd în perioada utilizării creditului Împrumutătorul v-a avea 2 întîrzieri la plăţile curente, sau ele vor fi plătite parţial, Împrumutătorul este în drept să solicite rambursarea anticipată a tuturor plăţilor datorate. În acest caz Împrumutătorul reziliază contractul de împrumut, iar toate datoriile Împrumutatului ce decurg din prezentul Contract inclusiv plăţile curente, expirate, penalităţile devin imediat scadente, în mod anticipat.


 

9. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ÎMPRUMUTATULUI

9.1 Împrumutatul (Debitorul) are dreptul să solicite prin informații cu privire la calculul dobînzii aferente creditului.

9.2 Debitorul se obligă să achite creditul, dobînzile și alte plăți prevăzute în prezentul contract.

9.3 Debitorul se obligă să pună la dispoziția Creditorului toate documentele necesare, legale, veridice si să dea acordul la verificare datelor cu caracter personal prin intermediul sistemului Informațional de Căutare”ACCES-Web”, Birouri Istoriilor de Credit, către bănci, către Compania de Colectare a Datoriilor INCASO „Infodebit”, către „InfoCredit” sau către alte structuri similare.

9.4 Debitorul se obligă să înștiințeze Creditorul asupra modificărilor survenite (schimbarea locului de muncă, concidierea, anularea contractului de muncă ș.a), care afectează sau pot afecta în orce alt mod creditul acordat în termen de 5 zile de la survenirea modificărilor date în formă scrisă.

9.5 Debitorul se obligă să declare Creditorului oricare alte contracte de credit / gaj încheiate pînă la momentul semnării prezentului contract.

9.6 Debitorul se obligă să suporte cheltuielile de urmarire silită efectuate de Creditor pentru recuperarea sumelor datorate de Debitor și neachitate la scadență.

9.7Debitorul se obligă să suporte cheltuielile pentru fiecare scrisoare primită(recomandată) de avertizare privind neplata la scadență a datoriilor față de bancă achitînd Creditorului un comision in marime de 20 lei.

9.8 În cazul inițierii procedurii de judecată, Debitorul este obligat să achite dobînda calculată și comisionul de administrare pînă la executarea integrală a contractului. Debitorul se obligă să achite dobînda și pagubele provocate Creditorului din momentul emiterii hotărîrii judecătorești pînă la executarea finală a contractului.

 

10. Modalitățile de garantare de către client a rambursării la scadență a creditului

 

10.1 Fidejusiunea

Compania va accepta garanţii personale în calitate de garanţii tangibile, care poate să acopere creditul solicitat parţial sau complet.

Fidejusor personal este persoana fizică (proprietar, soţ/soţie, partenerul de afaceri, prieten, etc.), sau persoana juridică care îşi asumă responsabilitatea pentru rambursarea expunerii de credit. Asigurarea împrumuturilor se va face în dependență de expunerile de credit. Cerințele minime pentru asigurarea împrumuturilor sînt reglementate prin Politica de Creditare și alte actele normative interne ale companiei.Compania oferă credite asigurate cu garanții, cît și credite neasigurate.

Asigurarea creditelor are loc în dependență de suma acordată, expunerea clientului, produse creditare și categoria clienților.

10.2 Eligibilitatea garanţiilor

De regulă Compania acceptă toate tipurile de garanţii. Garanţiile trebuie să fie permise de lege şiconsiderate adecvate de către Comitetul de Credite. Garanţiile au ca scop asigurarea faptului că Compania în calitate de creditor poate să recupereze expunerea de credit, iar debitorul va fi motivat să ramburseze creditul.

Compania va accepta garanţiile cu următoarele caracteristici:

• Valoare – garanţia va avea o valoare de piaţă stabilă şi demonstrabilă.

• Vandabilitate – pentru a fi acceptat în calitate de garanţie, bunul trebuie să fie vandabil, adică

trebuie să existe o piaţă pentru acest articol.

• Lichiditate – bunul trebuie să fie uşor de comercializat, cu cheltuielile şi formalităţile aferente

în limite rezonabile; de asemenea garanţia trebuie să fie accesibilă, disponibilă pentru inspecţie şi posibilă de sechestrat.

• Legalitate – bunul oferit în calitate de garanţie trebuie să fie obţinut /creat în mod legal (interpretat legal), iar achiziţionarea legală a acestuia trebuie să fie confirmată de documentele corespunzătoare. Creditorul nu va fi limitat în aplicarea dreptului de sechestru. Statutul de facto al bunului şi statutul juridic al acestuia (statut în privinţa drepturilor reale) trebuie să coincidă; de regulă, nu trebuie să existe neconcordanţă între ei.

• Lipsa grevărilor – în general, garanţia nu poate fi grevată în favoarea părţilor terţe şi creditorilor (ipotecare, sechestru, cerere introductivă, drepturi de utilizare, acorduri de închiriere şi alte sarcini asupra bunului). Comitetul de credite poate aproba excepţii de la regula dată în cazuri speciale, cu condiţia desfăşurării unei analize adecvate şi evaluării riscurilor asociate cu excepţia corespunzătoare.

• Starea bună – garanţia trebuie să fie într-o stare bună, gata pentru utilizare şi menţinută astfel încît valoarea şi calitatea bunului rămîn stabile, indiferent de uzura fizică previzibilă.Compania de asemenea poate să accepte bunuri în tranziţie în calitate de gaj, ceea ce în acest caz va semnifică că urmează a fi efectuată o evaluare detaliată a riscurilor asociate cu o astfel de garanţie.

• Afecţiune – este important ca gajul constituit să fie valoros pentru debitor /proprietarul bunului gajat, astfel se asigură motivarea pentru păstrarea dreptului de proprietate asupra bunului.

 

10.3 Evaluarea garanţiei

Scopul evaluării este de a stabili valoarea de piaţa justă a bunului oferit în calitate de gaj. Valoarea de piaţă justă a unui bun reprezintă suma pentru care acesta poate să-şi schimbe proprietarul, fiind transferată de către vînzător cumpărătorului ca urmare a tranzacţiei în cadrul căreia ambele părţi a) participă voluntar fără nici o presiune fiind exercitată asupra acestora şi b) cunosc suficient de bine ciscumstanţele.

O evaluare profesionistă este necesară pentru toate bunurile imobile individuale, indiferent de valoarea acestora.

În cazul bunurilor mobile evaluarea va fi efectuată de către Expertul de creditare responsabil, cu referire la un număr suficient de bunuri comparabile.

Compania va asigura faptul că validitatea garanţiei şi valoarea acesteia sunt verificate înainte de debursarea creditului.

Evaluările valorii de piaţă juste a bunurilor gajate urmează a fi verificate la etapa a doua din punctul de vedere al plauzibilităţii, de către un angajat al Departamentului Analize Credite în cadrul Comitetului deCredite.

În dependență de natura bunului, structura gajului și nivelul de acoperire pentru diverse produse decredit poate varia. Reglementări detaliate în acest sens sînt prevăzute în actele normative interne.

 

10.4 Înregistrarea garanţiei

Bunurile mobile şi imobile acceptate în calitate de gaj urmează a fi înregistrate conform prevederilor legislaţiei Republicii Moldova.

Astfel:

Bunuri imobile trebuie să fie înregistrate în registrul bunurilor imobile.

Autoturisme, echipament, utilaje urmează a fi înregistrate în registrul garanțiilor reale mobiliare.

Hîrtii de valoare de stat – în registrul deţinătorilor hîrtiilor de valoare de stat.

 


 

 

11. DISPOZIŢII FINALE Şl TRANZITORII

11.1 Prezentul Regulament intră în vigoare la data semnării de către Părţi şi este valabil pînă la executarea deplină a obligaţiilor asumate.

11.2 Orice modificare a Regulamentului este valabilă numai dacă este făcută în formă scrisă şi semnată de ambele Părţi contractante.

11.3 Dacă orice prevedere a prezentului Regulament v-a fi declarată nevalabilă sau recunoscută ca fiind nevalabilă, celelalte clause ale prezentului Contract nu vor fi afectate, iar Părţile vor înlocui prevederea nevalabilă cu o altă prevedere similară, care va fi valabilă şi v-a satisface scopurile Părţilor.

11.4 Prezentul Regulament este guvernat de legislaţia R.M. Litigiile apărute din prezentul Contract, sunt examinate de către Părţi pe calea tratativelor în decurs de 5 zile calendaristice de la ziua apariţiei lor, în caz contrar litigiile se vor soluţiona în conformitate cu legislaţia în vigoare în instanţa de judecată competentă.

11.5 Prezentul Regulament este întocmit la oficiul Împrumutătorului (mun. Chişinău, str.Mihail Sadoveanu 21,of.2G), în două exemplare a câte 4 pagini fiecare, câte un exemplar pentru fiecare Parte, toate având aceeași putere juridică.

 

 1. RECHIZITELE PĂRŢILOR


 

ÎMPRUMUTĂTOR ÎMPRUMUTAT

OCN „Real Credit” SRL Numele Prenumele Patronimicul mun. Chişinău,str.Mihail Sadoveanu 21,of 2G Adresa de resedinta cod fiscal 1013600010916 cod personal BC „Moldindconbank” SA Serie buletin, eliberat la data IBAN MD74ML000000002251965158 eliberat la de către tel.: 079606044 mob.079171177 telefon de contact

 

 

Semnătura /_______________________ Semnătura /_______________________

 

 

 

ANEXĂ NR. 1 LA REGULAMENTUL

privind prestarea serviciilor de creditare în cadrul O.C.N. REAL CREDIT S.R.L.

 

Data semnării mun. Chişinău

 1. Date generale despre condiţiile de bază a împriumutului acordat.

Suma împrumutului

Suma (în litere) lei

Termenul împrumutului

Numarul de luni de zile (din ce dată pînă la ce dată)

Rata dobînzii fixe (% din împrumut)

Suma (în litere) lei lunar

Dobinda anuală efectiva(DAE)

% anual

 

 


 

 1. Rambursarea împrumutului se va efectua în numerar la oficiul Împrumutătorului situat în mun. Chişinău, str.M.Sadoveanu 21 oficiul 2G.

 2. Împrumutatul se obliga să efectuieze rambursarea împrumutului, conform următorului grafic.

Nr de luni

Data de plată lunară

Rata lunară

Dobânda calculată

Total (rată+dobândă) lunar

1

Data lunară de plată

SUMA lei

SUMA lei

SUMA lei

Total luni

X

Total rata conform regulament (lei)

Total dobândă conform regulament (lei)

Total suma (rate + dobânzi) achitate conform regulamentului (lei)


 

 1. În cazul neonorării de către Împrumutat a obligaţiilor asumate de achitare a împrumutului în termenle şi sumele stabilite conform p.3 al prezentei anexe, care este parte integrantă a contractului de împrumut, sumele respective se consideră restante şi la aceste sume, pînă la achitarea lor completă, se calculează dobînzi şi penalităţi de întîrziere conform prevederilor contractului de împrumut.

 2. Prezenta anexă este parte integrantă a contractului de împrumut.

 3. Prezenta anexă este întocmită în două exemplare, cîte unul pentru fiecare Parte.

RECHIZITELE PĂRŢILOR

ÎMPRUMUTĂTOR ÎMPRUMUTAT

OCN „Real Credit” SRL Numele Prenumele Patronimicul

mun. Chişinău, str.Mihail Sadoveanu 21,of.2G Adresa de resedinta

cod fiscal 1013600010916 cod personal

BC „Moldindconbank” SA Serie buletin, eliberat la data

IBAN MD74ML000000002251965158 eliberat la de către

tel.: 079606044 mob.079171177 telefon de contact

 

Condiţiile Contractului ne-au fost aduse la cunoştinţă şi ne obligăm să le respectăm. Am primit toată informaţia necesară, accesibilă şi veridică privind condiţiile de creditare, achitare si a penalizarilor aferente acestui Contract, fapt pentru care semnam.”


 

Semnătura/______________________ Semnătura /_______________________

 

REGULAMENT privind soluţionarea petițiilor, sesizărilor şi reclamaţiilor clienţilor de către O.C.N. REAL CREDIT S.R.L.

CAPITOLUL I. - DISPOZIŢII GENERALE

  1. Prezentul Regulament stabileşte modalitațile de recepţie a sesizărilor, petițiilor şi reclamaţiilor parvenite din partea clienţilor în adresa OCN Real Credit SRL (în continuare - Creditor), organele de resort abilitate să le primească şi să le soluţioneze, precum şi regulile interne și termenele de soluţionare a acestora.

  2. Prevederile acestui Regulament sunt obligatorii spre executare pentru toți angajații din cadrul întreprinderii OCN Real Credit SRL.

  3. Regulamentul dat este elaborat în conformitate cu Legea cu privire la petiţionare NR.190-ХIII din 19.07.1994, cu modificările ulterioare, alte acte legislative în vigoare, precum şi cu Regulamentul Comisiei Nationale a Pieței Finaciare (C.N.P.F.) cu privire la dezvăluirea de către participanții profesioniști la piața finaciară nebancară din RM a informaţiei despre acordarea serviciilor de creditare, precum și Hotărârii aprobate de către C.N.P.F. nr. 38/14 din 28.09.2012, şi alte acte normative în vigoare (dacă există).


 

CAPITOLUL II – TERMENI SI DEFINIȚII


 

  1. Reclamaţie/sesizare/petiție - orice cerere scrisă, înaintată de către clientul OCN Real Credit SRL sau altă persoană fizică ori juridică, prin care se contestă vreun act al Întreprinderii, acţiunile angajaţilor întreprinderii sau se înaintează careva revendicări. Toate petițiile scrise se depun la sediul OCN Real Credit SRL, care se afla pe adresa or. Chisinau, str. Mihail Sadoveanu 21 ,oficiul 2G. Reclamaţiile/sesizările/petițiile parvenite în Întreprindere prin poşta electronică sau printr-un serviciu de curierat, sunt înscrise la fel în Registru de reclamaţii se echivalează celor în formă scrisă.

  2. Organul de resort – este organul executiv al întreprinderii, și este reprezentat prin Directorul OCN Real Credit SRL.

  3. Persoana responsabilă a întreprinderii – este angajatul desemnat de a înregistra reclamaţia/sesizarea/petiția expediată în adresa întreprinderii în Registrul de evidentă a reclamațiilor/sesizărilor/petițiilor, iniţierea procedurii de examinare şi investigaţii a reclamaţiilor/sesizăriior/petițiilor, precum şi prezentarea la timp clientului a unui răspuns.

  4. Persoană autorizată – este angajatul OCN Real Credit SRL desemnat să înregistreze actele de intrare/ieşire. La fel poartă răspunderea pentru prezenţa registrelor în locurile de deservire a clienţilor/non clienţi, păstrarea lor şi transmiterea reclamaţiilor/sesizăriior clienţilor în oficiul central şi păstrarea informaţiei despre reclamaţiile/sesizările în termen de un an după îndeplinirea Registrului de reclamaţii.


 

CAPITOLUL III - DESCRIEREA PROCESULUI DE TRATARE A RECLAMAŢIILOR/SESIZĂRILOR/PETIȚIILOR

  1. Clienţii pot depune sesizări/reclamații în adresa Creditorului în forma următoare:

- personal în oficiul de desfasurarea a activității OCN Real Credit SRL pe suport de hârtie;

- prin expedierea mesajului prin e-mail-ul întreprinderii realcredit@yahoo.com sau pe site-ul întreprinderii prin indeplinirea formularului de trimitere a mesajului;

- prin înscrierea sesizărilor/reclamaţiilor/petițiilor în Registru de reclamaţii pastrat la sediul OCN Real Credit SRL în locurile uşor accesibile şi vizibile pentru clienţi.

- în forma scrisa, prin transmiterea acesteia pe support de hârtie prin intermediul unui serviciu specializat de curierat la sediul fizic de desfasurarea a activitatii OCN Real Credit SRL.

  1. În sesizare/reclamatie/petiție clientul indică obligatoriu numele, prenumele, adresa sa poştalală, la care solicită să fie informat referitor la rezultatele examinării sesizării/reclamaţiei/petiției, şi la dorinţa clientului nr. de telefon. Petiția obligatoriu trebuie să fie semnată de petiționar. În cazul în care petiția a fost primita în forma electronică, ea trebuie sa corespunde tuturor cerințelor unui document electronic.

  2. În cazul în care clientul nu indică datele sale de contact conform punctului 3.2. prezentului regulament, întreprinderea este scutită de obligația de a răspunde la reclamaţiile clienţilor.

  3. Reclamaţiile/sesizările/petițiile sunt înregistrate și prelucrate în dependentă de modul de depunere în felul următor:

   1. Sesizarea/reclamaţia pe suport de hârtie – acestea se depun la oficiul OCN Real Credit SRL, în adresa persoanei de conducere. În acest caz, persoana responsabilă din cadrul întreprinderii înregistrează sesizarea/reclamația în Registrul de evidenta a documentelor de intrare şi-i înmânează clientului о copie a documentului respectiv, cu avizul de confirmare a înregistrării lui, după ce expediază sesizarea/reclamaţia Organului de resort. Organul de resort va numi o persoană responsabilă pentru examinarea reclamației/peteției în cauză.

   2. Reclamaţiile/sesizările/petițiile înregistrate în Regsitrul de reclamații – la depunerea reclamaţiilor/sesizărilor/petițiilor prin intermediul Registrului de reclamații al OCN Real Credit SRL, de catre clieți sau alte persoane, acestea sunt transmise/expediate persoanei responsabile din oficiul, în ziua înregistrării lor. Aceasta la rândul său va informa organul de resort, care la rândul său va numi o persoană care va fi responsabilă de respective reclamație. Această persoană este obligată o dată cu transmiterea răspunsului către petiționar, să înscrie și în registrul de reclamații, despre măsurile luate.

   3. Reclamaţiile/sesizările/petițiile înregistrate în Regsitrul de reclamații depuse electronic – acestea se depun pe emailul întreprinderii realcredit@yahoo.com, unde persoana responsabilă tipărește textul mesajului de pe email primit, și înregistrează sesizarea/reclamația în Registrul de evidentă a documentelor de intrare, după care o transmite organului de resort. La înregistrarea acesteia pe prima pagina se aplica ștampila de înregistrare, unde se indică data primirii și numărul de înregistrare. Înregistrarea petițiilor și răspunsurilor la acestea, se înregistrează în registrele corespondenței de intrare și ieșire. Organul de resort va numi o persoană responsabilă pentru examinarea reclamației/peteției în cauza.

  4. La examinarea sesizărilor/reclamațiilor/petițiilor, organul de resort, persoana responsabilă a întreprinderii sau persoana autorizată, este obligată să asigure confindețialitatea datelor care fac obiectul prezentei petiții, precum și a datelor cu caracter personal reglementate prin Legea nr. 133 din 8 Iulie 2011 “Privind protecția datelor cu caracter personal”.

  5. Termenul de examinare al sesizarilor/reclamatiilor/petițiilor se pregatește în formă scrisă și nu poate fi mai mare de 30 zile lucrătoare din data momentul înregistrării ei. Sesizarille/reclamaţiile care nu necesită о studiere suplimentară se examinează în termen de 15 zile lucrătoare din data momentul înregistrării lor. Termenul de examinare a sesizării/reciamaţiei poate fi prelungit cu cel mult 30 de zile lucrătoare, fapt despre care este informat petiţionarul. Pentru Sesizarille/reclamaţiile remise de către Comisia Națională a Pieței Finaciare la fel vor fi examinate într-un termin de maxim 15 zile lucrătoare, în cazul în care nu va fi indicat un alt termen de catre aceasta. În cazul în care va fi indicat, va trebui de respectat.

  6. Petiționarul este informat despre rezultatul investigaţiei şi solutia propusă de către OCN Real Credit SRL printr-o scrisoare cu aviz recomandat la adresa indicată de catre petiționar. În aczaul petițiilor venite pe email, la fel se va transmite raspunsul pe emailul de pe care a parvenit petiția. Răspunsul se înregistrează de către persoana responsabilă din cadrul întreprinderii în Registrul de ieşire al documentelor. Raspunsul se perfectează în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte, și sunt înaintate organului de resort, sau persoanelor împuternicite pentru semnare.

  7. În cazul unui grup de petiționari, iar în textul petiției nu este indicat cui anume să-i fie transmis răspunsul, acesta va fi transmis primului semnatar de pe petiție.

  8. Răspunsurile la petiții se semnează de către organul de resort, sau de alte persoane împuternicite de către acesta.


 

CAPITOLUL IV – Drepturile şi garanţiile în timpul examinării petiţiei

 

  1. Din momentul depunerii petiţiei în adresa OCN Real Credit SRL, petiţionarul are următoarele drepturi:

 1. Să solicite aplicarea stampilei de inregsitrare atit pe original, cit si pe copia petitiei depuse;

 2. Să solicite confirmarea înregistrării petiţiei;

 3. Să expună personal argumente și să prezinte probe persoanei responsabile;

 4. Să invoce noi date şi informaţii şi să prezinte documente necesare examinării şi soluţionării petiţiei;

 5. Să beneficieze de serviciile avocatului sau a altui specialist desemnat de acesta;

 6. Să solicite (în scris) că petiţia să fie tratată(examinată, soluţionată) în mod confidenţial, fără divulgarea datelor cu caracter personal;

 7. Să ia cunoştinţă de materialele aferente examinării petiţiei în măsura în care acestea au statut de acte publice şi nu încalcă drepturile şi libertăţile altor persoane;

 8. Să primească răspunsul la petiţie în forma solicitată prin petiţie (în scris, oral sau în formă electronică), în termenii prevăzuţi de legislaţie;

 9. Să conteste răspunsul primit la petiţie prin sesizarea instanţei ierarhic superioare sau a instanţei de contencios administrativ (în cazul în care a fost depusă cererea prealabilă, ca formă a petiţiei);

 10. Să solicite încetarea sau suspendarea examinării petiției;

 11. Să ceara repararea prejudiciului în modul stabilit de legsilatia în vigoare;

 12. Să beneficieze de alte drepturi prevăzute de legislaţie.

 

CAPITOLUL V – PĂSTRAREA ȘI RĂSPUNDEREA DOCUMENTAŢIEI AFERENTĂ RECLAMAŢIILOR

 

  1. Reclamaţiile, răspunsurile la acestea şi documentele cu privire la examinarea reclamaţiilor, se constituie în dosare conform nomenclatorului dosarelor şi se păstrează în cadrul întreprinderii OCN Real Credit SRL. Reclamaţiile neexaminate şi documentele perfectate incorect nu se pun în dosar. Dosarele cu reclamaţiile şi documentele respective, precum şi informaţia în bazele de date ale sistemului informaţional automatizat al intreprinderii se păstrează pe o perioada de 5 ani. Documentele cu privire la reclamaţii, precum şi informaţia din bazele de date ale sistemului informaţional automatizat se nimicesc în modul stabilit, la expirarea termenelor de păstrare.

  2. Conducerea întreprinderii este responsabilă de buna organizare şi desfăşurare a activităţii de primire, examinare şi rezolvare a reclamaţiilor, precum şi de legalitatea soluţiilor şi comunicarea acestora în termen optim. Persoanele responsabile, sau autorizate, vor fi sancționate pentru abaterea în legatură cu neînregsitrarea, înregsiatrarea defectuasă, depăsirea termenului de răspuns, neasigurarea pastrării adecvate și corespunzatoare a petițiilor și răspunsurilor la ele.

 

CAPITOLUL VI - DISPOZIŢII FINALE

  1. Prezentul Regulament, precum şi modificările şi completările ulteriaoare la acestea, intră în vigoare din data aprobării acestora de către Conducerea întreprinderii OCN Real Credit SRL.

  2. Prevederile prezentelui Regulament este obligatoriu spre executare de către toți angajații OCN Real Credit SRL. Din data aprobării prezentului regulament, cel anterior din 01.06.2013 se consideră abrogat.

  3. Comisia Națională a Pieței Finaciare, cu sediul în Mun. Chisinău, bd. Ștefan cel Mare 77, MD-2012, este autoritatea căreia i se pot adresa petiționarii, sau alte persoane interesate, în cazul în care consideră refuzul neîntemeiat de examinare a petiției de către OCN Real Credit SRL, sau consideră ca a fost depăsit termenul de examinare a petiției sau nu sunt de accord cu răspunsul primit. La fel, acestia pot depune o contestație la răspunsul primit în intantele de judecată, ori poate depune o reclamație la Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, care se afla în Mun. Chișinau, str. V. Alecsandri 78, MD-2012, în cazul în care peteționarii au statut de consumator.

  4. Clienţii întreprinderii, sau alte persoane interesate, pot lua cunoștintă cu prevederile prezentului regulament prin afişarea sa pe panoul informativ din cadrul oficiului OCN Real Credit SRL.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXĂ LA REGULAMENT


 

Lista persoanelor responsabile și autorizate pentru soluționarea petițiilor parvenite

 

PERSOANA DE RESORT:

 

- Cojocov Alina– Director – 079171177;

 

 

 

INFORMAȚII PENTRU CONSUMĂTORI ȘI PETIȚIONARI

 

Autoritatea privind protectia consumatorilor

Agenția pentru Protecția Consumatorilor

(Mun. Chișinau, str. V. Alecsandri 78, MD-2012)

Telefon: 022-74-14-64

sau 080028028 (apel gratuit de pe întreg teritoriu al Republicii Moldova)

www.consumator.gov.md

e-mail: consumator@apc.gov.md

Examinarea reclamației se face în baza bonului de casă, sau a altui document care atesta cumpărarea unui produs sau prestarea unui serviciu.

 

 

 

Autoritatea care reglementeaza activitatea Organizațiilor de Creditare Nebancară

COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE

(Mun. Chisinău, bd. Ștefan cel Mare 77, MD-2012)

Telefon: 022–85-94-46

www.cnpf.md

e-mail: info@cnpf.md

 

 

REGULAMENT privind cadrul de administrare a activității OCN”REAL CREDIT”SRL

Prezentul regulament stabilește cadrul de administrare a activității OCN”REAL CREDIT”SRL. Societatea are o structură internă ce presupune existenţa unui organ suprem de deliberare şi decizie, a unui organ executiv, după cum urmează:

 

I. Atribuțiile și responsabilitățile organelor de conducere

 

Adunarea generală a asociaților este organul de administrare al companiei și reglementează organizarea activității. În acest scop, Adunarea generală a asociaților definește cadrul de administrare a activității, prin asigurarea elaborării, aprobării și revizuirii reglementărilor interne în toate domeniile de activitate ale companiei.

 

1. Adunarea generală a asociaților este responsabilă pentru:

- aprobarea unei structuri organizatorice adecvate și transparente care este în corespundere cu volumul, complexitatea și profilul de risc al companiei;

- aprobarea și supravegherea implementării strategiei și politicilor companiei luînd în considerare interesele financiare pe termen lung ale acesteia;

- aprobarea și supravegherea implementării politicii de securitate privind protecția datelor cu caracter personal;

- aprobarea și supravegherea implementării politicii de remunerare a personalului;

- va supraveghea activitatea organului executiv, monitorizînd acțiunile acestuia pentru a se asigura că sînt în concordanță cu strategia și politicile companiei, prin examinarea informațiilor furnizate de către organul executiv;

- aprobarea dării de seamă anuale şi evaluarea activităţii administratorului;

- aprobarea planului de afaceri al companiei;

- înfiinţarea oficiilor secundare şi reprezentanţelor companiei;

- aprobarea bilanţului contabil anual;

- adoptarea hotărîrii privind repartizarea profitului net;

- desemnarea şi eliberarea înainte de termen a administratorului;

- aprobarea mărimii şi modului de achitare a remuneraţiei administratorului;

- aprobarea regulamentelor interne ale companiei.

Deciziile asociatiilor se întocmesc în scris, după caz.

 

2. Administratorul (organ executiv).

Pentru promovarea și asigurarea unei activități eficiente a companiei, organul executiv este responsabil de:

- conducerea activității curente a companiei și poartă răspundere în fața Adunarii generale a asociaților pentru performanța financiară a acesteia. În acest scop, Administratorul este obligat să asigure implementarea adecvată a cadrului de administrare a activității băncii, să elaboreze și să aprobe, după caz, acte interne subordonate reglementărilor interne aprobate de către Adunarea generală a asociaților.

- Administratorul trebuie să cunoască și să înțeleagă structura organizatorică a companiei, riscurile pe care aceasta le generează pentru asigurarea desfășurării activității în corespundere cu strategia și politicile ei.

- conformarea companiei cu cadrul legal Republicii Moldova;

- implementarea tuturor reglementărilor interne aprobate de către Adunarea generală a asociaților.

- asigurarea și monitorizarea realizării adecvate a atribuțiilor personalului din subordine astfel încît activitatea companiei să fie consistentă cu obiectivele strategice ale acesteia;

- asigurarea repartizării sarcinilor și responsabilităților ce revin personalului băncii și stabilirea unei structuri de administrare care promovează în cadrul băncii o activitate responsabilă și transparentă;

- asigurarea integrității sistemelor contabile și de raportare financiară și asigurarea furnizării către Adunarea generală a asociaților a informației corecte și veridice;

- implementarea adecvată a mecanismului de control intern și sistemelor de administrare a riscurilor;

 

II. Elaborarea și aprobarea politicilor

 

1) Politica de Securitate privind protecția datelor cu caracter personal

 

La prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul companiei trebuie aplicate principiile prevăzute de actele internaționale - Declaraţia universală a drepturilor omului, Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, Convenţia pentru protecţia persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, și a celor naționale – Constituția Republicii Moldova, Legea privind protecția datelor cu caracter personal, Legea privind accesul la informație, Cerinţele faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1123 din 14 decembrie 2010, Regulamentului Registrului de evidenţă al operatorilor de date cu caracter personal, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 296 din 15 mai 2012 și alte acte legislative/normative de profil.

 

2) Politica de remunerare

 

Compania trebuie să dispună de o politica de remunerare care să contribuie la administrarea prudentă a riscurilor și să nu favorizeze asumarea unor riscuri ce depășesc nivelul riscurilor acceptate de Adunarea generală a asociaților.

Politica de remunerare va corespunde strategiei, obiectivelor și intereselor pe termen lung ale companiei și trebuie să conducă la evitarea conflictelor de interese.

Politica de remunerare trebuie să conțină cel puțin următoarele:

1) principii de salarizare;

2) structura salariului, scheme de remunerare care să evite încurajarea asumării imprudente a riscurilor.

Personalul implicat în mecanismul de control intern trebuie remunerat în conformitate cu realizarea obiectivelor aferente exercitării funcțiilor. Remunerarea nu trebuie efectuată în funcție de performanța activităților pe care mecanismul de control intern le monitorizează sau le controlează, dar de calificările și rolul personalului implicat.

Remunerarea personalului trebuie corelată cu performanța individuală, cum ar fi cunoștințele acumulate/calificările obținute, dezvoltarea personală, conformarea cu sistemele și recomandările aferente controalelor băncii, implicarea în strategiile de afaceri și în politicile băncii și contribuția la performanța echipei.

Structura și funcționarea politicii de remunerare va fi monitorizată și supravegheată de către Adunarea generală a asociaților și se aplică pentru tot personalul acesteia.

 

III. Administrarea riscurilor

 

În procesul de administrare a riscurilor, compania va dezvolta o cultură privind riscurile, bazată pe o deplină înțelegere a riscurilor cu care se poate confrunta și a modului în care acestea sunt administrate. Managerul responsabil pentru administrare zilnică a riscurilor, sub supravegherea organelor de conducere, se va conforma procedurilor și tehnicilor de diminuare a riscurilor implementate de companie, avînd drept scop diminuarea riscurilor identificate si limitarea impactului acestora asupra performanței companiei. Săptămînal se monitorizeaza eficacitatea de diminuare a riscurilor la care este supusa activitatea companiei, in vederea actualizarii si imbunatatirii acestor tehnici in scopul asigurarii unui grad cat mai ridicat de indeplinire a obiectivelor stabilite de companie. Aria de cuprindere a administrării riscurilor se referă la riscul de credit, de piață, de lichiditate.

 

Riscul de Credit - reprezintă riscul înregistrării de pierderi sau al nerealizării profiturilor estimate de companie, ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor contractuale de către clienți; Includ riscurile individuale. În general analiza riscurilor de credit se efectuează pe categorii de clienţi